وضعیت تاهل
مرحله مهاجرت
وضعیت زبان انگلیسی
نحوه ی آشنایی با من